Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/stepplus/domains/stepplus.org/public_html/main/functions/Func.Session.php on line 43
อบรมและสัมมนา Training Seminar อบรม สัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา ที่ปรึกษา Surachai Kositbovornchai การขาย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย วางระบบ ทรัพยากรบุคคล HR - SK Presentation Skill

   Home  |     Public Training   |     In-House Training  |     Reservation  |     Join Us  |     About Us  |     Contact Us
 
 

 
 
เลือกข่าวสารที่ต้องการรับ


รูปแบบของข่าว
 
 
Stepplus Training
 
<< พฤศจิกายน 2017 >>
  จั. อั. พุ. พฤ. ศุ. เส. อา.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30  1  2  3

InHouse Banner
Coach Team
Advertising Rate3
 

You are here:   Home / SK Presentation Skill

เป็น ที่ทราบกันดีว่า บนสนามของการทำธุรกิจนั้น ผู้ที่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ มากกว่า..ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบสามารถที่จะครองผู้ซื้อ ทำให้ได้มาซึ่งยอดขายหรือแม้แต่การครองใจผู้บริหารงาน..
ก็จะทำให้ตนเอง นั้น..มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น ในสังคมของการทำงานนั้น ๆ หลักของการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในหลายมิติ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม ซึ่งในทุกครั้ง
ของการนำเสนอควบคู่กันไป จะขาดอย่างใด อย่างหนึ่งเสียไม่ได้ หลักสูตร Presentation Skills ถูกออกแบบตามแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในสภาพการทำงานจริง ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับเปลี่ยน
วิธีการในการทำ งานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังคำกล่าวที่ว่า..“พลังการนำเสนอและการบุคลิกภาพ จะเป็นกระจกเงาสะท้อน ภาพลักษณ์ขององค์กรท่าน นำมาซึ่งความประทับใจแก่ลูกค้าระยะยาว”

วัตถุประสงค์

 เพื่อ เสริมสร้างทักษะการนำเสนอในงานต่าง ๆ เช่น การนำเสนอผลงาน การนำเสนอขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ เหนือผู้อื่น ซึ่งจะนำมาซึ่งชัยชนะในการเสนอทุกครั้งไป
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
 ผู้ ที่ต้องนำเสนองาน นำเสนอสินค้า เช่น ทีมงานขาย ผู้ที่ต้องนำเสนอผลงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แผนกจัดซื้อ ทีมงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
 ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง
เพราะเป็นการฝึกรายบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 30:70 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 30% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 70% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
•       Group Discussion
•       Individual Assignment
•       Individual/Group Presentation
•       Role Play in Real Situation for Individual and Tape Record for Feedback
•       Case Study

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังจากการเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะสามารถ
•       เข้าใจหลักของการนำเสนออย่างมืออาชีพ
•       สร้างความมั่นใจ ในทุกอิริยาบถของการนำเสนอ
•       สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อยกระดับการนำเสนอ
•       พัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการนำเสนอ
•       การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรคของการนำเสนอ
•       มีความเป็นนักนำเสนออย่างมืออาชีพ

หัวข้อการสัมมนา
 วันที่ 1 เช้า : Essentials of Presentation
•       แนวคิดและความสำคัญเรื่องการนำเสนอสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
•       การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์กายภาพการนำเสนอ 
•       วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการนำเสนอ
•       Workshop1:ทำความเข้าใจเรื่องการนำเสนอและการทดสอบตนเอง (Self Assessment)
วันที่ 1 บ่าย : Personality, Voice Management and Situation Control 
•       องค์ประกอบการนำเสนอที่สำคัญ
•       การลดความประหม่า ในสถานการณ์ต่าง ๆ
•       การฝึกเสียง การใช้เสียง และการควบคุมน้ำเสียงเพื่องานนำเสนอ
•       การพัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญเพื่อการนำเสนอ
•       Workshop2
วันที่ 2 เช้า : Script and Content Management
•       การวางและกำหนดรูปแบบการนำเสนอ O2M, O2O
•       การวางโครงสร้างและเตรียมเนื้อหาเพื่อการนำเสนอ
•       การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•       Workshop3 ชุดฝึกการวางเนื้อหาและกำหนดโครงสร้างที่สำคัญ
วันที่ 2 บ่าย : Presentation Problem Management
•       ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอที่สำคัญ
•       การบริหารจัดการกับข้อซักถาม และการวิเคราะห์จุดประสงค์ของการถาม
•       หลักการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หลุมพรางการนำเสนอ
•       Workshop4 ชุดฝึกการนำเสนอและการบริหารคำถามและปัญหาการนำเสนอ
 
ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม

วิทยากร :
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย


สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.
080 620 8877 , 083 276 8877
Email: training@stepplus.org<tag>หลักสูตร การนำเสนอ,นำเสนอ,หลักสูตร ทักษะการนำเสนอ,หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ,หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ,หลักการนำเสนอ,การพัฒนาบุคลิกภาพ, Presentation Skills,หลักสูตร การพูด,หลักสูตร ทักษะการพูด,หลักสูตร พลังการนำเสนอ,วิธีการนำเสนอ,หลักสูตรเทคนิคนำเสนอผลงาน,หลักสูตรเทคนิค นำเสนอการขาย,นำเสนองานด้านการขาย,นำเสนองาน,นำเสนอสินค้า,   หลักการนำเสนออย่างมืออาชีพ,สร้างความมั่นใจในการนำเสนอ,ยกระดับการนำเสนอ,สิ่งจำเป็นในการนำเสนอ,อุปสรรคในการนำเสนอ,การนำเสนอที่ดี,ประเภทของการนำเสนอ,อบรม เทคนิค การนำ เสนอ อย่าง มี ประสิทธิภาพ,หลักสูตร การนำ เสนอ งาน,วิชาเทคนิคการนำเสนอ,เทคนิค การนำ เสนอ ผล งาน presentation,เทคนิค การนำ เสนอ ผล งาน วิจัย,บทความ เทคนิค การนำ เสนอ

เทคนิค การนำ เสนอ งาน ที่ มี ประสิทธิภาพ,เทคนิค การนำ เสนอ powerpoint    


 

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
1991/157 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0 2349 1787-8, 083  276 8877, 080 620 8877 โทรสาร 0 2349 1789 Email:training@stepplus.org
©Copyright by Stepplus.org 2008 ทั้งบทความและภาพที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด