Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/stepplus/domains/stepplus.org/public_html/main/functions/Func.Session.php on line 43
อบรมและสัมมนา Training Seminar อบรม สัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา ที่ปรึกษา Surachai Kositbovornchai การขาย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย วางระบบ ทรัพยากรบุคคล HR - อ.ธเนศ /การโค้ชงานอย่างมืออาชีพ NLP

   Home  |     Public Training   |     In-House Training  |     Reservation  |     Join Us  |     About Us  |     Contact Us
 
 

 
 
เลือกข่าวสารที่ต้องการรับ


รูปแบบของข่าว
 
 
Stepplus Training
 
<< พฤศจิกายน 2017 >>
  จั. อั. พุ. พฤ. ศุ. เส. อา.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30  1  2  3

InHouse Banner
Coach Team
Advertising Rate3
 

You are here:   Home / อ.ธเนศ /การโค้ชงานอย่างมืออาชีพ NLP


การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLP (Neuro-Linguistic Programming - การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท) เป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง ทีมงานและองค์กรภาวะผู้นำไม่ได้หมายถึงการมีตำแหน่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือความกล้าหาญความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและการมีจิตวิญญาณที่จะสร้างความแตกต่าง และสร้างผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น


วัตถุประสงค์ NLP Strategies to motivate and coach your team to success!
• ประยุกต์ใช้รูปแบบภาษาจิตประสาท (NLP) ในการโค้ชงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• เรียนรู้เทคนิคการโค้ชงานให้บรรลุเป้าหมาย (Coaching a Winning Team)
• เข้าใจเครื่องมือวิธีการโค้ชงานและการสื่อความหมายต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลลัพธ์
• พัฒนาการสร้างแรงจูงใจและสร้างพลังไร้ขีดจำกัดแบบ NLP Unlimited Power!

เนื้อหาการอบรม NLP Leadership to Inspire Performance!
• หลักการโค้ชด้วยภาษาจิตประสาท (NLP – Neuro-Linguistic Programming in Coaching)
• การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด
• ฝึกเทคนิคการโค้ชด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (V-A-K-O-G)
• การโค้ชแบบ 360 องศา และศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ
• การใช้ GROW Model เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวัง
• การโค้ชเพื่อมอบหมายงาน (Aim of Coaching)
• กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
• วิเคราะห์บุคลิกภาพ การปฎิสัมพันธ์ ทักษะเรื่องคน และการสื่อสาร
• เพิ่มประสิทธิภาพการโค้ชด้วยทักษะการฟัง การตั้งคำถาม และการสังเกต
• เทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการ 5 ขั้นตอน The 2 Minutes Challenge
 
วิธีการอบรม
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
• ทำกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
• เรียนรู้จาก Movie clip ที่องค์กรชั้นนำระดับโลกใช้โค้ชทีมงาน

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
ระยะเวลา 1 วัน

วิทยากร :

อ.ธเนศ เครือโสภณ
- Assistant Vice President, Bank of America-- Los Angeles, U.S.A.
บริหารงานด้านสินเชื่อและการขายของธนาคาร ทำผลงานขายได้เป็นอันดับ 1 ของทุกสาขา
- Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A
บริหารงานการจัดรายการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่องค์การภาครัฐและเอกชน
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
บริหารงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
- อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนวิชาองค์การและการจัดการ บริหารงานกิจกรรมนิสิต และการสร้างภาวะผู้นำ
- อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
สอนวิชาหลักการจัดการ หลักการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการวิชาการ 

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
1991/157 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0 2349 1787-8, 083  276 8877, 080 620 8877 โทรสาร 0 2349 1789 Email:training@stepplus.org
©Copyright by Stepplus.org 2008 ทั้งบทความและภาพที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด